Main » WWW » 2021 » WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021 »

NTAM: Neighborhood-Temporal Attention Model for Disk Failure Prediction in Cloud Platforms

Chuan Luo, Pu Zhao, Bo Qiao, Youjiang Wu, Hongyu Zhang, Wei Wu, Weihai Lu, Yingnong Dang, Saravanakumar Rajmohan, Qingwei Lin, Dongmei Zhang


Anthology ID:
DBLP:conf/www/LuoZQW0WLDRLZ21
Volume:
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021
Year:
2021
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
1181–1191
URL:
https://doi.org/10.1145/3442381.3449867
DOI:
10.1145/3442381.3449867
DBLP:
conf/www/LuoZQW0WLDRLZ21
BibTeX:
Download