Main » WWW » 2021 » WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021 »

Efficient Non-Sampling Knowledge Graph Embedding

Zelong Li, Jianchao Ji, Zuohui Fu, Yingqiang Ge, Shuyuan Xu, Chong Chen, Yongfeng Zhang


Anthology ID:
DBLP:conf/www/LiJFGXCZ21
Volume:
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021
Year:
2021
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
1727–1736
URL:
https://doi.org/10.1145/3442381.3449859
DOI:
10.1145/3442381.3449859
DBLP:
conf/www/LiJFGXCZ21
BibTeX:
Download