Main » WWW » 2021 » WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021 »

An Adversarial Imitation Click Model for Information Retrieval

Xinyi Dai, Jianghao Lin, Weinan Zhang, Shuai Li, Weiwen Liu, Ruiming Tang, Xiuqiang He, Jianye Hao, Jun Wang, Yong Yu


Anthology ID:
DBLP:conf/www/DaiL00LTHHWY21
Volume:
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021
Year:
2021
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
1809–1820
URL:
https://doi.org/10.1145/3442381.3449913
DOI:
10.1145/3442381.3449913
DBLP:
conf/www/DaiL00LTHHWY21
BibTeX:
Download