Main » WWW » 2021 » WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021 »

Large-scale Comb-K Recommendation

Houye Ji, Junxiong Zhu, Chuan Shi, Xiao Wang, Bai Wang, Chaoyu Zhang, Zixuan Zhu, Feng Zhang, Yanghua Li


Anthology ID:
DBLP:conf/www/JiZSWWZZZL21
Volume:
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021
Year:
2021
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
2512–2523
URL:
https://doi.org/10.1145/3442381.3449924
DOI:
10.1145/3442381.3449924
DBLP:
conf/www/JiZSWWZZZL21
BibTeX:
Download