Main » WWW » 2021 » WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021 »

SEPAL: Towards a Large-scale Analysis of SEAndroid Policy Customization

Dongsong Yu, Guangliang Yang, Guozhu Meng, Xiaorui Gong, Xiu Zhang, Xiaobo Xiang, Xiaoyu Wang, Yue Jiang, Kai Chen, Wei Zou, Wenke Lee, Wenchang Shi


Anthology ID:
DBLP:conf/www/YuYMGZXWJ0ZLS21
Volume:
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021
Year:
2021
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
2733–2744
URL:
https://doi.org/10.1145/3442381.3450007
DOI:
10.1145/3442381.3450007
DBLP:
conf/www/YuYMGZXWJ0ZLS21
BibTeX:
Download