Main » WWW » 2021 » WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021 »

Community Value Prediction in Social E-commerce

Guozhen Zhang, Yong Li, Yuan Yuan, Fengli Xu, Hancheng Cao, Yujian Xu, Depeng Jin


Anthology ID:
DBLP:conf/www/ZhangLYXCXJ21
Volume:
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021
Year:
2021
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
2958–2967
URL:
https://doi.org/10.1145/3442381.3449793
DOI:
10.1145/3442381.3449793
DBLP:
conf/www/ZhangLYXCXJ21
BibTeX:
Download