Main » WWW » 2021 » WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021 »

Future-Aware Diverse Trends Framework for Recommendation

Yujie Lu, Shengyu Zhang, Yingxuan Huang, Luyao Wang, Xinyao Yu, Zhou Zhao, Fei Wu


Anthology ID:
DBLP:conf/www/LuZHWYZW21
Volume:
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021
Year:
2021
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
2992–3001
URL:
https://doi.org/10.1145/3442381.3449791
DOI:
10.1145/3442381.3449791
DBLP:
conf/www/LuZHWYZW21
BibTeX:
Download