Main » WWW » 2021 » WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021 »

A Novel Macro-Micro Fusion Network for User Representation Learning on Mobile Apps

Shuqing Bian, Wayne Xin Zhao, Kun Zhou, Xu Chen, Jing Cai, Yancheng He, Xingji Luo, Ji-Rong Wen


Anthology ID:
DBLP:conf/www/BianZZCCHLW21
Volume:
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021
Year:
2021
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
3199–3209
URL:
https://doi.org/10.1145/3442381.3450109
DOI:
10.1145/3442381.3450109
DBLP:
conf/www/BianZZCCHLW21
BibTeX:
Download