Main » WWW » 2021 » WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021 »

Multi-level Connection Enhanced Representation Learning for Script Event Prediction

Lihong Wang, Juwei Yue, Shu Guo, Jiawei Sheng, Qianren Mao, Zhenyu Chen, Shenghai Zhong, Chen Li


Anthology ID:
DBLP:conf/www/WangYGSMCZL21
Volume:
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021
Year:
2021
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
3524–3533
URL:
https://doi.org/10.1145/3442381.3449894
DOI:
10.1145/3442381.3449894
DBLP:
conf/www/WangYGSMCZL21
BibTeX:
Download