Main » WWW » 2021 » Companion of The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021 »

Optimizing AD Pruning of Sponsored Search with Reinforcement Learning

Yijiang Lian, Zhijie Chen, Xin Pei, Shuang Li, Yifei Wang, Yuefeng Qiu, Zhiheng Zhang, Zhipeng Tao, Liang Yuan, Hanju Guan, Kefeng Zhang, Zhigang Li, Xiaochun Liu


Anthology ID:
DBLP:conf/www/LianCPLWQZTYGZL21
Volume:
Companion of The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021
Year:
2021
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
ACM / IW3C2
Pages:
123–127
URL:
https://doi.org/10.1145/3442442.3453148
DOI:
10.1145/3442442.3453148
DBLP:
conf/www/LianCPLWQZTYGZL21
BibTeX:
Download