Main » WWWJ » 2021 » 2021 Volume 24 Issue 3 »

Binarized graph neural network

Hanchen Wang, Defu Lian, Ying Zhang, Lu Qin, Xiangjian He, Yiguang Lin, Xuemin Lin


Anthology ID:
DBLP:journals/www/WangLZQHLL21
Volume:
2021 Volume 24 Issue 3
Year:
2021
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
825–848
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-021-00878-3
DOI:
10.1007/s11280-021-00878-3
DBLP:
journals/www/WangLZQHLL21
BibTeX:
Download