Main » WWWJ » 2021 » 2021 Volume 24 Issue 4 »

Clustering Enhanced Error-tolerant Top-k Spatio-textual Search

Yong Zhang, Yu Chen, Junye Yang, Jin Wang, Huiqi Hu, Chunxiao Xing, Xiaofang Zhou


Anthology ID:
DBLP:journals/www/ZhangCYWHXZ21
Volume:
2021 Volume 24 Issue 4
Year:
2021
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
1185–1214
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-021-00883-6
DOI:
10.1007/s11280-021-00883-6
DBLP:
journals/www/ZhangCYWHXZ21
BibTeX:
Download