Main » WWWJ » 2021 » 2021 Volume 24 Issue 5 »

IBE-BCIOT: an IBE based cross-chain communication mechanism of blockchain in IoT

Si-si Shao, Fei Chen, Xiaoying Xiao, Weiheng Gu, Yicheng Lu, Shu Wang, Wen Tang, Shangdong Liu, Fei Wu, Jing He, Yimu Ji, Kaixiang Zhang, Fen Mei


Anthology ID:
DBLP:journals/www/ShaoCXGLWTLWHJZ21
Volume:
2021 Volume 24 Issue 5
Year:
2021
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
1665–1690
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-021-00864-9
DOI:
10.1007/s11280-021-00864-9
DBLP:
journals/www/ShaoCXGLWTLWHJZ21
BibTeX:
Download