Main » WWWJ » 2021 » 2021 Volume 24 Issue 6 »

Attentive sequential model based on graph neural network for next poi recommendation

Dongjing Wang, Xingliang Wang, Zhengzhe Xiang, Dongjin Yu, Shuiguang Deng, Guandong Xu


Anthology ID:
DBLP:journals/www/WangWXYDX21
Volume:
2021 Volume 24 Issue 6
Year:
2021
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
2161–2184
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-021-00961-9
DOI:
10.1007/s11280-021-00961-9
DBLP:
journals/www/WangWXYDX21
BibTeX:
Download