Main » WWWJ » 2021 » 2021 Volume 24 Issue 6 »

SINN: A speaker influence aware neural network model for emotion detection in conversations

Shi Feng, Jia Wei, Daling Wang, Xiaocui Yang, Zhenfei Yang, Yifei Zhang, Ge Yu


Anthology ID:
DBLP:journals/www/FengWWYYZY21
Volume:
2021 Volume 24 Issue 6
Year:
2021
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
2019–2048
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-021-00954-8
DOI:
10.1007/s11280-021-00954-8
DBLP:
journals/www/FengWWYYZY21
BibTeX:
Download