Main » CHIIR/HCIR » 2022 » CHIIR '22: ACM SIGIR Conference on Human Information Interaction and Retrieval, Regensburg, Germany, March 14 - 18, 2022 »

LifeRec: A Mobile App for Lifelog Recording and Ubiquitous Recommendation

Jiayu Li, Hantian Zhang, Zhiyu He, Rongwu Xu, Pingfei Wu, Min Zhang, Yiqun Liu, Shaoping Ma