Main » CIKM » 2022 » Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022 »

CASA-Net: A Context-Aware Correlation Convolutional Network for Scale-Adaptive Crack Detection

Xin Bi, Shining Zhang, Yu Zhang, Lei Hu, Wei Zhang, Wenjing Niu, Ye Yuan, Guoren Wang