Main » CIKM » 2022 » Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022 »

A Biased Sampling Method for Imbalanced Personalized Ranking

Lu Yu, Shichao Pei, Feng Zhu, Longfei Li, Jun Zhou, Chuxu Zhang, Xiangliang Zhang