Main » CIKM » 2022 » Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022 »

Interactive Contrastive Learning for Self-Supervised Entity Alignment

Kaisheng Zeng, Zhenhao Dong, Lei Hou, Yixin Cao, Minghao Hu, Jifan Yu, Xin Lv, Lei Cao, Xin Wang, Haozhuang Liu, Yi Huang, Junlan Feng, Jing Wan, Juanzi Li, Ling Feng


Anthology ID:
DBLP:conf/cikm/ZengD00HYLCWLHF22
Volume:
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022
Year:
2022
Venue:
cikm_conference
Publisher:
ACM
Pages:
2465–2475
URL:
https://doi.org/10.1145/3511808.3557364
DOI:
10.1145/3511808.3557364
DBLP:
conf/cikm/ZengD00HYLCWLHF22
BibTeX:
Download