Main » CIKM » 2022 » Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022 »

An Adaptive Framework for Confidence-constraint Rule Set Learning Algorithm in Large Dataset

Meng Li, Lu Yu, Ya-Lin Zhang, Xiaoguang Huang, Qitao Shi, Qing Cui, Xinxing Yang, Longfei Li, Wei Zhu, Yanming Fang, Jun Zhou