Main » CIKM » 2022 » Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022 »

Query Rewriting in TaoBao Search

Sen Li, Fuyu Lv, Taiwei Jin, Guiyang Li, Yukun Zheng, Tao Zhuang, Qingwen Liu, Xiaoyi Zeng, James T. Kwok, Qianli Ma