Main » CIKM » 2022 » Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022 »

SASNet: Stage-aware Sequential Matching for Online Travel Recommendation

Fanwei Zhu, Zulong Chen, Fan Zhang, Jiazhen Lou, Hong Wen, Shui Liu, Qi Rao, Tengfei Yuan, Shenghua Ni, Jinxin Hu, Fuzhen Sun, Quan Lu


Anthology ID:
DBLP:conf/cikm/ZhuCZLWLRYNHSL22
Volume:
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022
Year:
2022
Venue:
cikm_conference
Publisher:
ACM
Pages:
3725–3734
URL:
https://doi.org/10.1145/3511808.3557126
DOI:
10.1145/3511808.3557126
DBLP:
conf/cikm/ZhuCZLWLRYNHSL22
BibTeX:
Download