Main » CIKM » 2022 » Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022 »

MetaRule: A Meta-path Guided Ensemble Rule Set Learning for Explainable Fraud Detection

Lu Yu, Meng Li, Xiaoguang Huang, Wei Zhu, Yanming Fang, Jun Zhou, Longfei Li