Main » CIKM » 2022 » Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022 »

FinBot: A Memory-Augmented Intelligent Financial Assistant

Yingting Wu, Bingzhu Du, Yongliang Wang, Zihao Wang, Minghui Yang, Yuchi Zhang, Hai Zhao