Main » FnT IR » 2022 » 2022 Volume 16 Issue 3 »

Pre-training Methods in Information Retrieval

Yixing Fan, Xiaohui Xie, Yinqiong Cai, Jia Chen, Xinyu Ma, Xiangsheng Li, Ruqing Zhang, Jiafeng Guo


Anthology ID:
DBLP:journals/ftir/FanXCCMLZG22
Volume:
2022 Volume 16 Issue 3
Year:
2022
Venue:
ftir_journal
Pages:
178–317
URL:
https://doi.org/10.1561/1500000100
DOI:
10.1561/1500000100
DBLP:
journals/ftir/FanXCCMLZG22
BibTeX:
Download