Main » IJMIR » 2022 » 2022 Volume 11 Issue 4 »

FCT: fusing CNN and transformer for scene classification

Yuxiang Xie, Jie Yan, Lai Kang, Yanming Guo, Jiahui Zhang, Xidao Luan


Anthology ID:
DBLP:journals/ijmir/XieYKGZL22
Volume:
2022 Volume 11 Issue 4
Year:
2022
Venue:
ijmir_journal
Pages:
611–618
URL:
https://doi.org/10.1007/s13735-022-00252-7
DOI:
10.1007/s13735-022-00252-7
DBLP:
journals/ijmir/XieYKGZL22
BibTeX:
Download