Main » IJMIR » 2022 » 2022 Volume 11 Issue 4 »

Multi-aware coreference relation network for visual dialog

Zefan Zhang, Tianling Jiang, Chunping Liu, Yi Ji


Anthology ID:
DBLP:journals/ijmir/ZhangJLJ22
Volume:
2022 Volume 11 Issue 4
Year:
2022
Venue:
ijmir_journal
Pages:
567–576
URL:
https://doi.org/10.1007/s13735-022-00257-2
DOI:
10.1007/s13735-022-00257-2
DBLP:
journals/ijmir/ZhangJLJ22
BibTeX:
Download