Main » IJMIR » 2022 » 2022 Volume 11 Issue 4 »

TCKGE: Transformers with contrastive learning for knowledge graph embedding

Xiaowei Zhang, Quan Fang, Jun Hu, Shengsheng Qian, Changsheng Xu


Anthology ID:
DBLP:journals/ijmir/ZhangFHQX22
Volume:
2022 Volume 11 Issue 4
Year:
2022
Venue:
ijmir_journal
Pages:
589–597
URL:
https://doi.org/10.1007/s13735-022-00256-3
DOI:
10.1007/s13735-022-00256-3
DBLP:
journals/ijmir/ZhangFHQX22
BibTeX:
Download