Main » IPM » 2022 » 2022 Volume 59 Issue 3 »

Data augmentation of credit default swap transactions based on a sequence GAN

Xi Fan, Xin Guo, Qi Chen, Yishuang Chen, Tongyao Wang, Yuxin Zhang


Anthology ID:
DBLP:journals/ipm/FanGCCWZ22
Volume:
2022 Volume 59 Issue 3
Year:
2022
Venue:
ipm_journal
Pages:
102889
URL:
https://doi.org/10.1016/j.ipm.2022.102889
DOI:
10.1016/j.ipm.2022.102889
DBLP:
journals/ipm/FanGCCWZ22
BibTeX:
Download