Main » IPM » 2022 » 2022 Volume 59 Issue 5 »

Query Generation and Buffer Mechanism: Towards a better conversational agent for legal case retrieval

Bulou Liu, Yueyue Wu, Fan Zhang, Yiqun Liu, Zhihong Wang, Chenliang Li, Min Zhang, Shaoping Ma


Anthology ID:
DBLP:journals/ipm/LiuWZLWLZM22
Volume:
2022 Volume 59 Issue 5
Year:
2022
Venue:
ipm_journal
Pages:
103051
URL:
https://doi.org/10.1016/j.ipm.2022.103051
DOI:
10.1016/j.ipm.2022.103051
DBLP:
journals/ipm/LiuWZLWLZM22
BibTeX:
Download