Main » SIGIR » 2022 » SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022 »

Geometric Disentangled Collaborative Filtering

Yiding Zhang, Chaozhuo Li, Xing Xie, Xiao Wang, Chuan Shi, Yuming Liu, Hao Sun, Liangjie Zhang, Weiwei Deng, Qi Zhang