Main » SIGIR » 2022 » SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022 »

Multi-Level Interaction Reranking with User Behavior History

Yunjia Xi, Weiwen Liu, Jieming Zhu, Xilong Zhao, Xinyi Dai, Ruiming Tang, Weinan Zhang, Rui Zhang, Yong Yu