Main » SIGIR » 2022 » SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022 »

Webformer: Pre-training with Web Pages for Information Retrieval

Yu Guo, Zhengyi Ma, Jiaxin Mao, Hongjin Qian, Xinyu Zhang, Hao Jiang, Zhao Cao, Zhicheng Dou