Main » SIGIR » 2022 » SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022 »

Distill-VQ: Learning Retrieval Oriented Vector Quantization By Distilling Knowledge from Dense Embeddings

Shitao Xiao, Zheng Liu, Weihao Han, Jianjin Zhang, Defu Lian, Yeyun Gong, Qi Chen, Fan Yang, Hao Sun, Yingxia Shao, Xing Xie