Main » SIGIR » 2022 » SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022 »

Axiomatically Regularized Pre-training for Ad hoc Search

Jia Chen, Yiqun Liu, Yan Fang, Jiaxin Mao, Hui Fang, Shenghao Yang, Xiaohui Xie, Min Zhang, Shaoping Ma