Main » SIGIR » 2022 » SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022 »

Graph Adaptive Semantic Transfer for Cross-domain Sentiment Classification

Kai Zhang, Qi Liu, Zhenya Huang, Mingyue Cheng, Kun Zhang, Mengdi Zhang, Wei Wu, Enhong Chen