Main » SIGIR » 2022 » SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022 »

Gating-adapted Wavelet Multiresolution Analysis for Exposure Sequence Modeling in CTR Prediction

Xiaoxiao Xu, Zhiwei Fang, Qian Yu, Ruoran Huang, Chaosheng Fan, Yong Li, Yang He, Changping Peng, Zhangang Lin, Jingping Shao, Non Non