Main » SIGIR » 2022 » SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022 »

Enhancing Zero-Shot Stance Detection via Targeted Background Knowledge

Qinglin Zhu, Bin Liang, Jingyi Sun, Jiachen Du, Lanjun Zhou, Ruifeng Xu