Main » SIGIR » 2022 » SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022 »

Generalizing to the Future: Mitigating Entity Bias in Fake News Detection

Yongchun Zhu, Qiang Sheng, Juan Cao, Shuokai Li, Danding Wang, Fuzhen Zhuang