Main » SIGIR » 2022 » SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022 »

Dialogue Topic Segmentation via Parallel Extraction Network with Neighbor Smoothing

Jinxiong Xia, Cao Liu, Jiansong Chen, Yuchen Li, Fan Yang, Xunliang Cai, Guanglu Wan, Houfeng Wang