Main » SIGIR » 2022 » SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022 »

Relation-Guided Few-Shot Relational Triple Extraction

Xin Cong, Jiawei Sheng, Shiyao Cui, Bowen Yu, Tingwen Liu, Bin Wang