Main » SIGIR » 2022 » SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022 »

Deep Page-Level Interest Network in Reinforcement Learning for Ads Allocation

Guogang Liao, Xiaowen Shi, Ze Wang, Xiaoxu Wu, Chuheng Zhang, Yongkang Wang, Xingxing Wang, Dong Wang