Main » SIGIR » 2022 » SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022 »

Joint Optimization of Ad Ranking and Creative Selection

Kaiyi Lin, Xiang Zhang, Feng Li, Pengjie Wang, Qingqing Long, Hongbo Deng, Jian Xu, Bo Zheng