Main » SIGIR » 2022 » SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022 »

ADPL: Adversarial Prompt-based Domain Adaptation for Dialogue Summarization with Knowledge Disentanglement

Lulu Zhao, Fujia Zheng, Weihao Zeng, Keqing He, Ruotong Geng, Huixing Jiang, Wei Wu, Weiran Xu