Main » SIGIR » 2022 » SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022 »

MuchSUM: Multi-channel Graph Neural Network for Extractive Summarization

Qianren Mao, Hongdong Zhu, Junnan Liu, Cheng Ji, Hao Peng, Jianxin Li, Lihong Wang, Zheng Wang