Main » SIGIR » 2022 » SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022 »

Selective Fairness in Recommendation via Prompts

Yiqing Wu, Ruobing Xie, Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Xiang Ao, Xu Zhang, Leyu Lin, Qing He