Main » SIGIR » 2022 » SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022 »

Space4HGNN: A Novel, Modularized and Reproducible Platform to Evaluate Heterogeneous Graph Neural Network

Tianyu Zhao, Cheng Yang, Yibo Li, Quan Gan, Zhenyi Wang, Fengqi Liang, Huan Zhao, Yingxia Shao, Xiao Wang, Chuan Shi