Main » SIGIR » 2022 » SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022 »

BARS: Towards Open Benchmarking for Recommender Systems

Jieming Zhu, Quanyu Dai, Liangcai Su, Rong Ma, Jinyang Liu, Guohao Cai, Xi Xiao, Rui Zhang