Main » SIGIR » 2022 » SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022 »

Multi-CPR: A Multi Domain Chinese Dataset for Passage Retrieval

Dingkun Long, Qiong Gao, Kuan Zou, Guangwei Xu, Pengjun Xie, Ruijie Guo, Jian Xu, Guanjun Jiang, Luxi Xing, Ping Yang