Main » SIGIR » 2022 » SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022 »

Enhancing CTR Prediction with Context-Aware Feature Representation Learning

Fangye Wang, Yingxu Wang, Dongsheng Li, Hansu Gu, Tun Lu, Peng Zhang, Ning Gu